AGENCJA AKTORSKA PASSA SP. Z O.O
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych Agencja Aktorska PASSA Sp. z o.o ( zwana dalej : Agencja Passa) NIP 521-14-87-651 z siedzibą : 00-710Warszawa ul. Stanisława Pyjasa 2/5

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami :
tel.+48 516 036 038, ido@agencjapassa.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania formularza kontaktowego ze strony www.agencjapassa.pl lub na skutek podpisanej z nami umowy współpracy.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• adres zamieszkania,
• telefon
• dane podatkowe
• zdjęcia

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z usług Agencji Passa.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Agencja Passa będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach dotyczących Państwa działalności artystycznej lub współpracy z naszą agencją. Nie będziemy traktować danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Agencja Passa zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, jakim jest realizacja umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi pośrednictwa , w tym dokonywania transakcji i płatności wynikających z umowy między nami;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszj firmy, którym jest:
• dopasowanie ofert zgodnych z Twoim portfolio, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert
• prowadzenie wobec Ciebie i dla Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia promocji bezpośredniejTwojej osoby
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• obsługa Twoich próśb i zapytań przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• umieszczenie Twoich danych osobowych , w tym imienia i nazwiska oraz zdjęć na stronie www.agencjapassa.pl oraz udostępnienie ich osobom poszukującym pracy dla Ciebie
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Twojej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i realizującym wspólnie z nami usługę świadczoną przez naszą firmę, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji tej usługi.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać, i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: ido@agencjapassa.pl

Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych i komunikacji z Tobą.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Możecie Państwo zwrócić się do Agencji Aktorskiej Passa z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Agencji Passa, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Agencji Passa zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie :ido@agencjapassa.pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Usługi online i cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Agencja Passa gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej www.farmanoe.pl w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. Agencja Passa używa różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania, by zoptymalizować swoje usługi online. Wspomniane rozwiązania pozwalają analizować korzystanie ze stron internetowych oraz gromadzić cenne informacje na temat potrzeb użytkowników w celu stałego ulepszania intuicyjności oraz jakości usług online. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową agencjapassa.pl. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
• obliczanie ilości odwiedzających stronę,
• śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
• analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
• adaptowanie zaleceń do poszczególnych grup docelowych.

Powyższy proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. W dowolnym czasie użytkownicy mogą również zablokować użycie ich danych w ogóle, dla wszystkich wdrożonych rozwiązań, poprzez wybór „opcji rezygnacji” przedstawionej w odpowiednim rozwiązaniu. Jednakże jeżeli użytkownik zechce się wypisać, konkretne zalecenia mogą nie być w dalszym ciągu przedstawiane.

Bezpieczeństwo danych

Nasza firma podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Agencja Passa przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryn agencjapassa.pl oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.